ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

 

 Πεδίο Πιστοποίησης:

  • Παροχή Υπηρεσιών Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Διαχείριση και Επεξεργασία Λυμάτων
  • Προγραμματισμός, Μελέτη και Υλοποίηση ·Έργων (Συγχρηματοδοτούμενων και ιδίων πόρων) Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων

 

ISO 9001:2015 - Πιστοποίηση Ποιότητας

 

 

ISO 14001:2015 - Πιστοποίηση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

 

 

OHSAS 18001 -Πιστοποίηση Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας

 

 

 Πολιτική Ποιότητας

 

 

Περιβαλλοντική Πολιτική

 

 

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας