ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

 Πεδίο Πιστοποίησης:

  • Παροχή Υπηρεσιών Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Διαχείριση και Επεξεργασία Λυμάτων
  • Προγραμματισμός, Μελέτη και Υλοποίηση ·Έργων (Συγχρηματοδοτούμενων και ιδίων πόρων) Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων

ISO 9001:2015 - Πιστοποίηση Ποιότητας

ISO 14001:2015 - Πιστοποίηση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ISO 45001:2018 - Πιστοποίηση Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας

 Πολιτική Ποιότητας

Περιβαλλοντική Πολιτική

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας