ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αγιαλείας, ο Διευθυντής και τα στελέχη της ΔΕΥΑ σας καλωσορίζουν στον επίσημο δικτυακό τόπο του οργανισμού.

Από τη σύσταση της Δ.Ε.Υ.Α., κύριο μέλημά της ήταν η συνεχής και αδιάλειπτη τροφοδοσία της πόλης της Αιγιαλείας και των Δημοτικών Διαμερισμάτων της με πόσιμο νερό. Για το σκοπό αυτό γίνεται συνεχής προσπάθεια για βελτίωση και εκσυγχρονισμό της παραγωγής του νερού, καθώς και βελτίωση και επέκταση του δικτύου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αγιαλείας, ο Διευθυντής και τα στελέχη της ΔΕΥΑ σας καλωσορίζουν στον επίσημο δικτυακό τόπο του οργανισμού.

Από τη σύσταση της Δ.Ε.Υ.Α., κύριο μέλημά της ήταν η συνεχής και αδιάλειπτη τροφοδοσία της πόλης της Αιγιαλείας και των Δημοτικών Διαμερισμάτων της με πόσιμο νερό. Για το σκοπό αυτό γίνεται συνεχής προσπάθεια για βελτίωση και εκσυγχρονισμό της παραγωγής του νερού, καθώς και βελτίωση και επέκταση του δικτύου.